Všeobecné obchodné podmienky

OEM Automatic, s.r.o., so sídlom Bratislavská 8356, 917 01 Trnava, IČO: 36 811 629, DIČ: SK2022421577

1. Spoločnosť je dodávateľom elektrokomponentov pre priemyselnú automatizáciu (ďalej iba ako „Tovar“).

2. Spoločnosť dodáva Tovar odberateľom na základe objednávok odberateľov za podmienok stanovených zmluvou o dodávke Tovaru a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

3. Objednávkou odberateľa sa rozumie objednávka dodania Tovaru uskutočnená písomnou formou (za písomnú formu sa považuje taktiež objednávka faxom, elektronicky /e-mailom/), popr. taktiež telefonicky. Objednávkou si odberateľ objednáva u Spoločnosti Tovar. Objednávka musí obsahovať všetky náležitosti obchodných listín: obchodné meno odberateľa, sídlo, IČO, DIČ atd. ďalej minimálne špecifikáciu objednaného Tovaru, jeho množstva, spôsob dodania Tovaru a spôsob úhrady kúpnej ceny. Vzorová objednávka je zverejnená na internetových stránkach spoločnosti OEM Automatic, s.r.o.: www.oemautomatic.sk.

4. Na základe objednávky Tovaru Spoločnosť spracuje potvrdenie objednávky, v ktorom budú uvedené:
(a) špecifikácia Spoločnosti (dodávateľa) a odberateľa;
(b) číslo objednávky;
(c) špecifikácia objednaného Tovaru, jeho množstva a ceny;
(d) lehota pre dodanie Tovaru;
(e) spôsob dodania Tovaru;
(f) spôsob úhrady a splatnosť kúpnej ceny
(ďalej iba ako „Potvrdenie objednávky“).

5. Potvrdenie objednávky bude podpísané zo strany Spoločnosti ako dodávateľa a takto podpísané bude zaslané odberateľovi faxom, poštou alebo elektronicky (naskenované Potvrdenie objednávky e-mailom). Odberateľ Potvrdenie objednávky podpíše a podpísané odošle späť Spoločnosti faxom, poštou alebo elektronicky (naskenované Potvrdenie objednávky e-mailom). Doručením Potvrdenia objednávky, podpísaného odberateľom, Spoločnosti dochádza k uzatvoreniu zmluvy o dodávke tovaru.

6. Kúpna cena Tovaru bude stanovená podľa aktuálneho cenníku Spoločnosti, platného ku dňu vystavenia Potvrdenia objednávky. Odberatelia sú Spoločnosťou priebežne informovaní o výške cien Tovaru a ich zmenách.

7. Tovar bude odberateľovi dodaný v lehote a spôsobom stanovenými v Potvrdení objednávky. K dodávke Tovaru bude priložený dodací list a faktúra – daňový doklad. Spoločnosť je oprávnená predĺžiť lehotu dodania Tovaru v prípade omeškania dodávateľov Spoločnosti s dodávkou objednaného Tovaru, vždy je však povinná odberateľa o tejto skutočnosti vopred informovať. V takom prípade je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru.

8. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť príjem objednávky odberateľa. Spoločnosť nie je povinná odmietnutie objednávky odberateľovi odôvodňovať. 

9. Spoločnosť poskytuje odberateľom záruku za akosť dodaného Tovaru v dĺžke 24 mesiacov odo dňa dodania Tovaru.

10. Kúpnu cenu dodaného Tovaru je odberateľ povinný uhradiť na základe faktúry – daňového dokladu vydaného Spoločnosťou a priloženého k dodávke Tovaru. Splatnosť kúpnej ceny Tovaru je stanovená na 14 dní, pokiaľ nie je v Potvrdení objednávky uvedené inak.

11. Pri omeškaní odberateľa so zaplatením kúpnej ceny Tovaru alebo jej časti má Spoločnosť právo požadovať po odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1% z kúpnej ceny Tovaru lebo jej neuhradenej časti za každý deň omeškania.

12. Práva a povinnosti medzi Spoločnosťou a odberateľom, ktoré vzniknú z uzatvorenej zmluvy o dodávke Tovaru, sa riadia slovenským právnym poriadkom. Záväzkový vzťah založený zmluvou medzi Spoločnosťou a odberateľom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zz., obchodný zákonník.

Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy medzi Spoločnosťou a odberateľom a v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov, a to troma rozhodcami. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

Odberateľ bol s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Spoločnosti riadne oboznámený, súhlasí s nimi s tento svoj súhlas svojou objednávkou Tovaru a Potvrdením objednávky potvrdzuje.

Všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

+421 332 400 160

Poslať e-mail