Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosti OEM Automatic, s.r.o., so sídlom Bratislavská 8356, 917 02 Trnava, IČO: 36 811 629, DIČ: SK2022421577, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22723/T (ďalej len ako „Spoločnosť“ alebo „OEM Automatic“)

účinné od 01.12.2023

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti OEM Automatic, ako predávajúceho a právnickej osoby/fyzickej osoby - podnikateľa, ako kupujúceho (kupujúci ďalej tiež ako „Odberateľ“), ktorí spolu uzatvárajú zmluvný vzťah o kúpe Tovaru v rámci ich podnikateľskej činnosti,  vrátane predaja Tovaru prostredníctvom e-shopu umiestneného na webovej stránke OEM Automatic www.oemautomatic.sk.

2. Spoločnosť je dodávateľom elektrokomponentov pre priemyselnú automatizáciu, špecifikovaného jednotlivo podľa technických parametrov uvádzaných Spoločnosťou v ponukovom liste alebo v e-shope (ďalej iba ako „Tovar“).

3. Spoločnosť dodáva Tovar Odberateľom na základe objednávok Odberateľov za podmienok stanovených Kúpnou zmluvou stanovujúcou podmienky predaja a dodávky Tovaru a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

4. Objednávkou Odberateľa sa rozumie objednávka dodania Tovaru uskutočnená (i) elektronicky e-mailom na adresu [email protected] alebo (ii) prostredníctvom webového rozhrania formou e-shopu na webovej stránke www.oemautomatic.sk. Objednávkou si Odberateľ objednáva u Spoločnosti Tovar. Objednávka musí obsahovať všetky náležitosti obchodných listín, a to najmä, nie však výlučne, obchodné meno Odberateľa, sídlo, IČO, DIČ atd. ďalej špecifikáciu objednaného Tovaru, jeho množstva, miesto a spôsob dodania Tovaru a spôsob úhrady kúpnej ceny. V prípade realizácie objednávky formou e-shopu je potrebné všetky identifikačné údaje v zmysle vyššie uvedeného uviesť do objednávkového formulára priamo na webovej stránke.

5. Objednávku Tovaru vytvorenú prostredníctvom e-shopu vytvára Odberateľ sám, prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, pričom na zaregistrovanie takéhoto zákazníckeho účtu sa vyžaduje schválenie zo strany OEM Automatic. Na zaregistrovanie zákazníckeho účtu nového Odberateľa nie je právny nárok. Pre zamedzenie pochybnostiam sa uvádza, že objednávku Tovaru nie je možné uskutočniť bez predošlej registrácie zákazníckeho účtu.

6. Pred odoslaním objednávky je Odberateľ povinný skontrolovať druh Tovaru, počet objednaných kusov Tovaru, spôsob platby za Tovar, miesto a spôsob doručenia Tovaru a identifikačné údaje Odberateľa a následne uvedené potvrdiť odoslaním objednávkového formulára.  Spoločnosť nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú Odberateľovi pokiaľ Odberateľ uvedie v objednávke nesprávne údaje v zmysle vyššie uvedených údajov, ktorých správnosť potvrdil odoslaním objednávky.

7. Na základe objednávky Tovaru Spoločnosť spracuje potvrdenie objednávky, v ktorom budú uvedené:
(a) špecifikácia Spoločnosti (dodávateľa) a Odberateľa;
(b) číslo objednávky;
(c) špecifikácia objednaného Tovaru, jeho množstva a ceny;
(d) lehota pre dodanie Tovaru;
(e) miesto a spôsob dodania Tovaru;
(f) spôsob úhrady a splatnosť kúpnej ceny
(ďalej iba ako „Potvrdenie objednávky“).

8. Potvrdenie objednávky zasiela Spoločnosť Odberateľovi bezodkladne, a to elektronicky buď (i) na e-mailovú adresu Odberateľa, z ktorej bola objednávka zaslaná, v prípade objednávky zaslanej elektronicky e-mailom na adresu [email protected] alebo (ii) na emailovú adresu Odberateľa, ktorú na tento účel uvedie Odberateľ vo svojom zákazníckom účte v prípade objednávky zaslanej prostredníctvom webového rozhrania formou e-shopu na webovej stránke www.oemautomatic.sk (ďalej len ako „Potvrdenie objednávky“). Doručením Potvrdenia objednávky dochádza k uzatvoreniu zmluvy o dodávke tovaru.

9. Kúpna cena Tovaru je stanovená podľa aktuálneho cenníku Spoločnosti, platného ku dňu vystavenia Potvrdenia objednávky. Pre zamedzenie pochybnostiam sa aktuálnym cenníkom Tovaru rozumie cena Tovaru zobrazovaná v rámci e-shopu pri konkrétnej položke Tovaru, pokiaľ nie je Spoločnosťou ustanovené inak. V prípade, že kúpna cena niektorej položky Tovaru uvádzaná v rámci eshopu nie je aktuálna, Odberatelia sú Spoločnosťou informovaní o výške cien Tovaru a ich zmenách, a to bezodkladne po obdržaní objednávky.

10. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane e-shopu prevádzkovaného Spoločnosťou pri uvedení ceny Tovaru v e-shope alebo v priebehu objednávania, nie je Spoločnosť povinná dodať Odberateľovi Tovar za takúto zjavne chybnú cenu a to ani v prípade, že chybná cena bola súčasťou potvrdenej objednávky Spoločnosťou. O takejto chybe je však Spoločnosť povinná bezodkladne informovať Odberateľa prostredníctvom e-mailu zaslaného na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte prípadne na e-mailovú adresu, z ktorej bola objednávka zaslaná, pričom súčasťou uvedenej informácie je aj pozmenená ponuka objednaného Tovaru určená Odberateľovi a žiadosť o schválenie tejto novej ponuky.

11. Tovar bude Odberateľovi dodaný v lehote, v mieste a spôsobom stanovenými v Potvrdení objednávky. K dodávke Tovaru bude priložený dodací list a faktúra – daňový doklad. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Odberateľa okamihom prevzatia Tovaru od Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená predĺžiť lehotu dodania Tovaru v prípade omeškania dodávateľov Spoločnosti s dodávkou objednaného Tovaru, vždy je však povinná Odberateľa o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať. V takom prípade je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru. V prípade, ak sa Spoločnosti Tovar vráti ako Odberateľom neprevzatý, je Spoločnosť oprávnená od kúpnej zmluvy písomne odstúpiť.

12. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť príjem objednávky Odberateľa. Spoločnosť nie je povinná odmietnutie objednávky Odberateľovi odôvodňovať. 

13. Spoločnosť poskytuje Odberateľom záruku za akosť dodaného Tovaru. Dĺžka takejto záručnej doby môže byť uvedená aj v záručnom liste Tovaru alebo na obale Tovaru, pričom maximálna dĺžka záruky je  6 mesiacov od dodania Tovaru a v prípade skrytých vád Tovaru maximálne 2 roky od dodania Tovaru.

14. Kúpnu cenu dodaného Tovaru, vrátane nákladov spojených s balením a dodaním objednaného Tovaru je Odberateľ povinný uhradiť na základe faktúry – daňového dokladu vydaného Spoločnosťou a priloženého k dodávke Tovaru. Splatnosť kúpnej ceny Tovaru je stanovená na 14 dní, pokiaľ nie je v Potvrdení objednávky uvedené inak. Vlastníctvo k dodanému Tovaru prechádza na Odberateľa okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny Tovaru, t. j. pripísaním čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene na bankový účet Spoločnosti.

15. Pri omeškaní Odberateľa so zaplatením kúpnej ceny Tovaru alebo jej časti má Spoločnosť právo požadovať od Odberateľa úrok z omeškania vo výške 0,1% z kúpnej ceny Tovaru lebo jej neuhradenej časti za každý deň omeškania.

16. Práva a povinnosti medzi Spoločnosťou a Odberateľom, ktoré vzniknú z uzatvorenej kúpnej zmluvy, sa riadia slovenským právnym poriadkom. Záväzkový vzťah založený zmluvou medzi Spoločnosťou a Odberateľom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.

Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy medzi Spoločnosťou a Odberateľom a v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov, a to troma rozhodcami. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

Odberateľ bol s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Spoločnosti riadne oboznámený, súhlasí s nimi s tento svoj súhlas svojou objednávkou Tovaru a Potvrdením objednávky potvrdzuje.

Všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail