• 28 let v obodu
 • 6000 produktů skladem
 • Expedice ten samý den
 • Vice o nás

Udržateľnosť

AKČNÝ PLÁN NÁPOMOCI PRI DOSAHOVANÍ GLOBÁLNYCH CIEĽOV PROGRAMU UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA OSN

Dôstojná práca a hospodársky rást

 

Globálny cieľ a jeho jednotlivé čiastočné ciele:


 • Udržiavať ekonomický rast.
 • Dosiahnuť plnú a produktívnu zamestnanosť.
 • Znížiť podiel mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní alebo sa nevzdelávajú.
 • Ochrana práv a podpora bezpečných a stabilných pracovných podmienok.
 • Zakúpenie recyklačných košov pre každé poschodie spoločnosti, ako aj pre sklad.
 • Zabezpečiť dvakrát týždenne odvoz odpadu z poschodí a skladu.
 • Podporiť zamestnancov, aby produkovali čo najmenej odpadu a aby odpad triedili.
 • Raz ročne ponúknuť bezplatnú 14-dňovú stáž pre študentov technických stredných škôl.
 • Štruktúrovaný formulár pre ročné a polročné hodnotiace pohovory.
 • Otvorená komunikácia a platforma v spoločnosti pre všetkých zamestnancov.

 

Činnosti napomáhajúce k dosiahnutiu cieľa:


 1. Používať recyklované materiály.
 2. Využívať zdroje udržateľným spôsobom.
 3. Zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov.
 4. Odstrániť akúkoľvek formu diskriminácie zamestnancov.
 5. Ponúknuť zamestnancom spravodlivé podmienky a vyžadovať to isté od našich dodávateľov.
 6. Venovať sa návrhom zamestnancov.
 7. Revidovať usmernenia obsiahnuté v Kódexe správania a Antidiskriminačnom kódexe spoločnosti.
 8. Poskytnúť vedeniu spoločnosti a všetkým zamestnancom prezentáciu týkajúcu sa činností v oblasti udržateľnosti v skupine OEM.
 9. Zabezpečiť minimálny nárast predaja o 10 % ročne.
 10. Vyžadovať od zamestnancov, aby každé dva roky vyplnili dotazník spokojnosti.
 11. Aspoň raz ročne vykonávať reflexný pohovor s každým zamestnancom a zároveň stanoviť ciele na nasledujúci rok.
 12. Poskytnúť príležitosť mladým ľuďom do 25 rokov tým, že im ponúknete juniorskú pozíciu.

Klimatické opatrenia

 

Globálny cieľ a jeho jednotlivé čiastočné ciele:


 • Zlepšiť vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o zmene klímy.
 • Nahlasovať emisie CO2.
 • Obmedziť celkový počet kilometrov, ktoré zamestnanci najazdia počas výkonu svojej práce.
 • Obmedziť počet služobných ciest lietadlom.
 • Regulovať prepravu viacerých materiálov jednému a  tomu istému zákazníkovi.

 

Činnosti napomáhajúce k dosiahnutiu cieľa:


 1. Vyhýbať sa spaľovaniu fosílnych palív, využívat obnoviteľné zdroje energie.
 2. Vyhýbať sa procesom spojeným s klimatickými rizikami a prírodnými katastrofami.
 3. Obmedziť procesy, pri ktorých vznikajú skleníkové plyny.
 4. Zabezpečiť, aby spoločnosť nepoužívala zastarané technológie alebo infraštruktúru, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.
 5. Nahlásiť emisie CO2.
 6. Obmedziť celkový počet kilometrov, ktoré zamestnanci najazdia počas výkonu svojej práce.
 7. Obmedziť poskytovanie služobných vozidiel na operatívny lízing na vozidlá s nižšími emisiami.
 8. Obmedziť počet služobných ciest letecky.
 9. Regulovať prepravu viacerých materiálov jednému a  tomu istému zákazníkovi.

Rovnosť medzi mužmi a ženami

 

Globálny cieľ a jeho jednotlivé čiastočné ciele:


 • Uznávať a oceňovať neplatenú starostlivosť a prácu v domácnosti.
 • Zabezpečiť rovnaké príležitosti pre ženy, plnú a účinnú účasť na rozhodovaní.
 • Dodržiavať všetky platné zásady a smernice spoločnosti.

 

Činnosti napomáhajúce k dosiahnutiu cieľa:


 1. Zabezpečiť, aby všetci uchádzači o zamestnanie mali v procese náboru rovnaké podmienky.
 2. Ponúkať rovnaké platobné podmienky mužom a ženám na rovnakej pozícii.
 3. Aktívne podporovať a transparentne riešiť otázky ganderu na pracovisku. Požadovať rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami, a to aj u dodávateľov.
 4. Zaviazať sa k nulovej tolerancii sexuálneho násilia a obťažovania.
 5. Umožniť zamestnancom, ktorí sa starajú o malé deti, pracovať z domu alebo na čiastočný úväzok.
 6. Etický kódex OEM Automatic.
 7. Služba oznamovania nekalých praktík (whistleblowing).

Priemysel, inovácie a infraštruktúra

 

Globálny cieľ a jeho jednotlivé čiastočné ciele:


 • Modernizovať infraštruktúry a zlepšiť vybavenie priemyselných podnikov.
 • Rozšíriť existujúce portfólio produktov a systémov, určených na meranie a monitorovanie spotreby elektrickej energie a iných médií (voda, vzduch atď.)

 

Činnosti napomáhajúce k dosiahnutiu cieľa:


 1. Podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu.
 2. Eliminovať procesy, ktoré môžu byť škodlivé pre spoločnosť alebo životné prostredie.
 3. Znížiť množstvo odpadu na minimum.
 4. Včas platiť povinné poplatky a dane, aby trh mohol efektívne fungovať.
 5. Investovať do nových technológií a inteligentných riešení.
 6. Zamerať sa na komponenty kompatibilné s platformou Industry 4.0.
 7. Aktívne spolupracovať s existujúcimi dodávateľmi počas vývoja nových produktov.
 8. Rozšíriť existujúce portfólio produktov a systémov určených na meranie a monitorovanie spotreby elektrickej energie.
 9. Komunikovať s dodávateľmi v súvislosti s rozšírením portfólia produktov.

Report udržateľnosti skupiny OEM

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail