Kódex spoločnosti OEM Automatic

Spoločnosť OEM Automatic, s. r.o. je členom medzinárodnej skupiny OEM. V duchu politiky zavedenej a dodržiavanej materskou spoločnosťou so sídlom vo Švédskom kráľovstve, spoločnosť OEM smeruje k vybudovaniu úzkych a dlhodobých vzťahov so svojimi obchodnými partnermi, dodávateľmi aj zákazníkmi. Každý zamestnanec OEM a každý obchodný zástupca OEM svojim konaním a správaním vytvára charakter tejto skupiny. Svojim konaním  a správaním potom tieto osoby ovplyvňujú pohľad ostatných na spoločnosť OEM. Z tohto dôvodu, spoločnosť OEM dbá na dodržovanie zásad a uznávanie hodnôt uvedených v tomto kódexu správania. Nielen vďaka tomu sa teší spoločnosť OEM dobrej povesti zo strany zákazníkov, dodávateľov i obchodných partnerov.

Tento dokument prijalo predstavenstvo spoločnosti OEM International v decembri roku 2013. Obsahuje pokyny pre všetky spoločnosti skupiny OEM (ďalej len  „OEM“).

Tento kódex je pre spoločnosť OEM návodom ako sa správať v rámci svojich podnikateľských aktivít, pričom sa vždy riadi základnými princípy slušnosti. Tento kódex sa vzťahuje na zamestnancov rovnako ako aj na obchodných zástupcov a uplatňuje sa nielen v rámci vnútropodnikových vzťahov, ale aj vo vzťahu k obchodným partnerom, dodávateľom a zákazníkom.

Spoločnosť OEM sa vo svojej činnosti zaväzuje okrem iného dodržiavať právne predpisy účinné v Slovenskej republike, predovšetkým zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce (ďalej len  „Zákonník práce“), zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len  „Občiansky zákonník“).

OEM Automatic

1. Ľudské práva

Spoločnosť OEM rešpektuje a presadzuje ochranu medzinárodne prijímaných ľudských práv a zaručuje ich nezneužívanie.

2. Boj proti korupcii

Musí sa presadzovať dobré meno spoločnosti OEM, ktoré zahŕňa jej čestnosť, bezúhonnosť a zodpovednosť; spoločnosť OEM netoleruje žiadnu účasť na úplatkárstve, vydieraní alebo korupcii v akejkoľvek forme.

3. Zodpovednosť za životné prostredie

Spoločnosť OEM presadzuje a podporuje environmentálnu zodpovednosť, rovnako ako aj inovatívny vývoj produktov a služieb, ktorý prináša ekologické a sociálne výhody.

4. Sloboda združovania

Pokiaľ to miestne a príslušné právne predpisy povoľujú, všetci zamestnanci spoločnosti OEM môžu vytvárať združenie alebo sa pripájať k združeniam a majú právo na kolektívne vyjednávanie.

5. Nútené a povinné práce

V spoločnosti OEM sa netoleruje žiadna forma nútenej alebo povinnej práce a všetci zamestnanci majú právo opustiť zamestnanie v súlade s ustanoveniami svojej pracovnej zmluvy alebo príslušných právnych predpisov.

6. Práca detí

Spoločnosť OEM absolútne odmieta všetky formy detskej práce alebo iného vykorisťovania detí. Zamestnávanie osôb mladších ako 15 rokov alebo osôb, ktoré nedokončili povinnú školskú dochádzku je neprípustné, rovnako ani vykonávanie nebezpečných prác osobami mladšími ako 18 rokov.

7. Zákaz diskriminácie

Rôznorodosť medzi zamestnancami spoločnosti OEM je považovaná za pozitívnu a nikto nesmie byť diskriminovaný na základe svojej rasy, farby pleti, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, rodinného stavu, tehotenstva, náboženského vyznania, politického presvedčenia, etnického alebo sociálneho pôvodu, sociálneho postavenia, veku, členstva v združení alebo z dôvodu invalidity. Sexuálne obťažovanie vo forme fyzického alebo psychického zneužívania je v spoločnosti OEM zakázané ako aj zastrašovanie či iné vyhrážanie.

8.  Princíp predbežnej opatrnosti

Udržateľnosť je v spoločnosti OEM kľúčovým pojmom. Z tohto dôvodu, ak je to možné, spoločnosť OEM nevyužíva neobnoviteľné zdroje. Spoločnosť OEM sa totiž riadi princípom predbežnej opatrnosti vo vzťahu k ekologickým hrozbám, čo znamená, že dáva prednosť materiálom, ktoré sú udržateľné, obnoviteľné a šetrnejšie k životnému prostrediu pred tými, ktoré sú nebezpečné.

9. Záujmy spotrebiteľa

Pri rokovaniach so spotrebiteľmi spoločnosť OEM dodržuje pravidlá spravodlivého obchodu, trhu a reklamy. Spoločnosť OEM taktiež zaručuje, že poskytovaný tovar a služby spĺňajú všetky právne normy a na ne kladené požiadavky.

10. Ochrana hospodárskej súťaže

Spoločnosť OEM vykonáva všetky svoje podnikateľské aktivity v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi a zdržuje sa akýchkoľvek dohôd, ktoré by narušovali hospodársku súťaž.

Kódex spoločnosti OEM Automatic vo formáte  PDF

Další informace:


Služba pre vnútorné oznamovanie

Skupina OEM Group sa usiluje o udržanie otvoreného podnikateľského prostredia a vysokej úrovne etiky v podnikaní. Služba pre vnútorné oznamovanie predstavuje kanál pre oznamovanie podozrenia na odchýlky od našich pokynov pre etické konanie. Chceme robiť to, čo je správne – vďaka našej službe pre vnútorné oznamovanie.

Službu whistleblowing možno využiť na upozornenie na závažné riziká porušenia, ktoré postihujú ľudí, našu organizáciu, spoločnosť alebo životné prostredie. Vaše hlásenie môže obsahovať informácie o trestných činoch, nezrovnalostiach a porušeniach alebo iných akciách porušujúcich právne predpisy EÚ alebo vnútroštátne právne predpisy v kontexte práce.

Službu poskytuje externý partner Qnister, www.qnister.com, aby bola zaistená anonymita. Komunikačný kanál je šifrovaný a chránený heslom. Všetky správy budú spracované ako dôverné.

Oznámiť udalosť

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail