Politika ochrany súkromia

Základné princípy
OEM Automatic,s.r.o sa zaväzuje rešpektovať a chrániť Vaše osobné údaje a Vaše súkromie v súlade s platnou legislativou, priemyslovými normami a inými príslušnými zvyklosťami. Naše základné princípy pre spracovanie osobných údajov sú stanovené v tejto politike z dôvodu vysvetlenia procesu našej správy informacií o Vás.

Ako zbierame informácie
OEM Automatic,s.r.o  Vám umožňuje si objednávať tovar a služby, zasielať dopyty a zaregistrovať sa prostredníctvom našich webových stránok ohľadne zasielania rôznych materiálov. Ak sa rozhodnete tak učiniť, spoločnosť bude zbierať Vaše údaje. Tiež obdržíme informácie o transakcii, a ak platíte kreditnou kartou, tak tiež o Vašej platbe.

Cookies
Cookie je textový súbor, ktorý sa môže uložit na Vašom počítači s Vaším dovolením. Ak poskytnete Váš súhlas, Váš prehliadač pridá text do samostatného súboru. OEM Automatic,s.r.o používá cookies na zlepšenie analýzy používania našich webových stránok zo štatistík o tom, kto navštívil určitú stránku v určitú dobu. Nastavenie Vašeho prehľadača si môžete upraviť na prijímanie alebo odmietnutie cookies. Môžete si tiež kedykoľvek zvoliť vymazanie cookies nainštalovaných vo Vašom počítači.
Ak navštívite OEM Automatic,s.r.o“ a akékoľvek jej webové stránky, ktoré sa môžu prispôsobiť Vášmu užívateľskému profilu alebo ktoré si vyžadujú Vaše prihlásenie, je nutné nastaviť Váš prehliadač na prijímanie cookies. V opačnom prípade môžete navštíviť všetky naše stránky bez prijimania cookies a bez odhalenia Vašej identity.

Používame tri typy cookies:
1. Jednorázové cookies, ktoré sa mažú po každej návšteve
Tieto Vám umožňujú vykonávať podstatné činnosti na našich stránkach, ako zachovanie údajov prihlásenia pre danú reláciu alebo transakciu. Tiež pomáhajú k tomu, aby sa minimalizovala potreba prenosu informácií internetom. Tieto cookies sa neukládajú na Vašom počítači a expirujú po ukončení Vašej relácie na prohliadači.

2. Trvalé cookies, ktoré pretrvávajú počas opakujúcich sa návštev našich webových stránok
Tieto nám umožňujíú rozoznať opakujúce sa návštevy našich stránok. Prepojením anonymného, náhodne generovaného identifikátoru sme schopní zaznamenať špecifické informácie o tom, ako  ste dorazili na stránku, aké stránky ste si prehliadali, čo ste si zvolili a Vaše listovanie na stránke. Sledovaním týchto informácií sme schopní zlepšovať kvalitu našich stránok a ich kombináciou s inými informáciami, ktoré už o Vás máme, sme schopní zosobniť pre Vás obsah stránky pri Vašej budúcej návšteve.

3. Cookies tretích strán, ktoré používajú naši schválení obchodní partneri
Google Analytics je služba webovej analýzy, poskytovaná Google, umožňujúca nám rozoznať návštevníkov našich stránok. Prepojením anonymného, náhodne generovaného identifikátoru sme schopní zaznamenať špecifické informácie o tom, ako ste dorazili na stránku, aké stránky ste si prehľadali, čo ste si zvolili a Vaše listovanie na stránke. Sledovaním týchto informácií sme schopní zlepšovať kvalitu našich stránok. Google má tiež právo na spracovanie zozbieraných údajov.

Issuu je služba na zverejňovanie, umožňujúca zabudovanie katalógov na naše webové stránky. Obsahujú zmes informácií na meranie počtu a chovania užívateľov Issuu, vrátane informácií, ktoré spojujú Vaše návštevy našich webových stránok s Vaším účtom na Facebooku alebo v Issuu, ak ste na ktoromkoľvek prihlásení. Tieto cookies Vás neidentifikujú osobne, pokiaľ ste sa neprihlásili do Issuu, pričom sú v takom prípade napojené na Váš Issuu alebo Facebook účet.

Bezpečnosť
OEM Automatic,s.r.o chráni Vaše osobné údaje za použitia technických a organizačno -bezpečnostných opatrení. Kvôli predchádzaniu neoprávneného vstupu a zaisteniu presnosti údajov používame pri spracovaní citlivých osobných údajov, akými sú údaje na kreditných kartách, šifrovanie.

Ako nakladáme s informáciami
OEM Automatic,s.r.o používa zozbierané údaje na umožnenie vyúčtovania, poskytovania informácií a doručovanie produktov. OEM Automatic,s.r.o používa tiež údaje, ktoré ste poskytli na lepšie vyhovenie Vašim potrebám a poskytovanie vylepšených služieb, napríklad čo najväčšej personalizácii obsahu webových stránok. Môžeme Vás tiež kontaktovať kvôli marketingovým účelom alebo prostredníctvom rôznych propagácií v rámci priameho marketingu. Prirodzene nás môžete požiadať o zablokovanie použitia Vašich údajov na účely priameho marketingu. Vaše údaje sú spracované iba spoločnosťou a príslušnými spoločnosťami v rámci skupiny OEM.

OEM Automatic,s.r.o neposkytne bez Vášho súhlasu tretím stranám žiadne informácie, pokiaľ tak nevyžadujú právne predpisy alebo ak je tak vyžadované v súvislosti s produktom alebo službou, ktoré ste si od nás objednali. Vaše údaje môže spracovávať spracovateľ údajov, ktorý nám pomáha pri komunikácii s Vami. Spracovateľ údajov použije údaje výhradne za účelom, na ktorý boli Vaše osobné údaje zozbierané.

Náprava a transparentnosť
OEM Automatic,s.r.o  a skupina OEM podniknú všetky snahy na zaistenie presnosti informácií, ktoré spracovávame. To prirodzene platí tiež pre osobné informácie, ktoré zbierame. Akékoľvek zistené nepresnosti budú napravené bez zbytočného odkladu. Máte právo vidieť aké údaje o Vás máme. Ak si prajete zaslať kópiu údajov, ktoré o Vás uchovávame alebo máte akékoľvek otázky o spracovávaní osobných údajov, kontaktujte nás na:

Tel: 033 2400 160
Poštovní adresa:OEM Automatic,s.r.o, Bratislavska 8356, 917 02 Tranava
E-mailová adresa: [email protected]

Linky na jiné webové stránky
Berte na vedomie, že linky na tejto stránke Vás môžu nasmerovať na iné webové stránky obsahujúce iné ustanovenia o ochrane údajov a súkromia ako tie, uvedená tuto.


Spracovanie osobných údajov zákazníkov

Klient je zaregistrovaný ako zákazník v spoločnosti OEM Automatic s.r.o pri zadávaní objednávky produktov. Zákaznícka databáza obsahuje kontaktné údaje poskytnuté zákazníkom a informácie o objednávke. Osobné údaje sa používajú na správu služieb / dodávky, informácie, marketing výrobkov a služieb spoločnosti OEM Automatic s.r.o, profilovanie (tj analýza zákazníka s cieľom umožniť optimálnu komunikáciu so zákazníkom) a pre niektoré štatistiky, hodnotenia a zabezpečenie kvality procesov. Schválenie spracovania osobných údajov je potrebné na to, aby ste boli zákazníkom spoločnosti OEM Automatic s.r.o.

Údaje zákazníka môže spravovať spracovateľ dát, ktorý pomáha spoločnosti pri komunikácii so zákazníkom. Dátový procesor použije údaje len na účel, na ktorý boli zhromaždené osobné údaje zákazníka.


Spoločnosť OEM Automatic s.r.o bude uchovávať údaje zákazníka po dobu, pokiaľ je zákazník zákazníkom spoločnosti. Po uplynutí tohto obdobia budú osobné údaje zákazníka vymazané.

Údaje zákazníka sú spracované v zákazníckej databáze spoločnosti OEM Automatic s.r.o podľa ustanovení objednávky, právnych záväzkov a oprávneného záujmu. Pokiaľ ide o legitímny záujem, spoločnosť používa údaje zákazníka napríklad na prispôsobenie komunikácie so zákazníkom na základe nákupov zákazníka.

Správcom osobných údajov zodpovedným za spracovanie osobných údajov je spoločnosť OEM Automatic s.r.o. Zákazník má právo na bezplatné informácie o tom, ktoré údaje má spoločnosť o zákazníkovi. Ak sa zákazník domnieva, že niektorá z informácií je nesprávna alebo zavádzajúca, zákazník by mal okamžite kontaktovať spoločnosť. Kontaktné údaje sú uvedené nižšie.

Ak si zákazník neželá, aby ich údaje boli použité na marketingové alebo propagačné účely, od zákazníka sa vyžaduje, aby kontaktoval zákaznícky servis prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected].


Každé spracovanie osobných údajov je v súlade s ustanoveniami právnych predpisov o ochrane údajov. Podrobné vysvetlenie toho, ako spoločnosť spracováva osobné údaje zákazníka, nájdete v pravidlách
ochrany osobných údajov spoločnosti.


OEM Automatic,s.r.o sa zaväzuje rešpektovať a chrániť Vaše osobné údaje a Vaše súkromie v súlade s platnou legislativou, priemyslovými normami a inými príslušnými zvyklosťami. Naše základné princípy pre spracovanie osobných údajov sú stanovené v tejto politike z dôvodu vysvetlenia procesu našej správy informacií o Vás.

 

Zákaznícky servis

Kontaktujte nás:

phone +421 332 400 160

Poslať e-mail Poslať e-mail