Kódex spoločnosti OEM Automatic

 

Tento dokument prijalo predstavenstvo spoločnosti OEM International v decembri roku 2013. Obsahuje pokyny pre všetky spoločnosti skupiny OEM (ďalej len  „OEM“).

Spoločnosť OEM Automatic, spol. s r.o. je členom medzinárodnej skupiny OEM. V duchu politiky zavedenej a dodržiavanej materskou spoločnosťou so sídlom vo Švédskom kráľovstve, spoločnosť OEM smeruje k vybudovaniu úzkych a dlhodobých vzťahov so svojimi obchodnými partnermi, dodávateľmi aj zákazníkmi. Každý zamestnanec OEM a každý obchodný zástupca OEM svojim konaním a správaním vytvára charakter tejto skupiny. Svojim konaním  a správaním potom tieto osoby ovplyvňujú pohľad ostatných na spoločnosť OEM. Z tohto dôvodu, spoločnosť OEM dbá na dodržovanie zásad a uznávanie hodnôt uvedených v tomto kódexu správania. Nielen vďaka tomu sa teší spoločnosť OEM dobrej povesti zo strany zákazníkov, dodávateľov i obchodných partnerov.

 

Tento kódex je pre spoločnosť OEM návodom ako sa správať v rámci svojich podnikateľských aktivít, pričom sa vždy riadi základnými princípy slušnosti. Tento kódex sa vzťahuje na zamestnancov rovnako ako aj na obchodných zástupcov a uplatňuje sa nielen v rámci vnútropodnikových vzťahov, ale aj vo vzťahu k obchodným partnerom, dodávateľom a zákazníkom.

Spoločnosť OEM sa vo svojej činnosti zaväzuje okrem iného dodržiavať právne predpisy účinné v Slovenskej republike, predovšetkým zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce (ďalej len  „Zákonník práce“), zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len  „Občiansky zákonník“).

Najdôležitejšie postoje 

1. Ľudské práva
Spoločnosť OEM rešpektuje a presadzuje ochranu medzinárodne prijímaných ľudských práv a zaručuje ich nezneužívanie.

2. Boj proti korupcii
Musí sa presadzovať dobré meno spoločnosti OEM, ktoré zahŕňa jej čestnosť, bezúhonnosť a zodpovednosť; spoločnosť OEM netoleruje žiadnu účasť na úplatkárstve, vydieraní alebo korupcii v akejkoľvek forme.

3. Zodpovednosť za životné prostredie
Spoločnosť OEM presadzuje a podporuje environmentálnu zodpovednosť, rovnako ako aj inovatívny vývoj produktov a služieb, ktorý prináša ekologické a sociálne výhody.


Ďalšie postoje 

4. Sloboda združovania
Pokiaľ to miestne a príslušné právne predpisy povoľujú, všetci zamestnanci spoločnosti OEM môžu vytvárať združenie alebo sa pripájať k združeniam a majú právo na kolektívne vyjednávanie.

5. Nútené a povinné práce
V spoločnosti OEM sa netoleruje žiadna forma nútenej alebo povinnej práce a všetci zamestnanci majú právo opustiť zamestnanie v súlade s ustanoveniami svojej pracovnej zmluvy alebo príslušných právnych predpisov.

6. Práca detí
Spoločnosť OEM absolútne odmieta všetky formy detskej práce alebo iného vykorisťovania detí. Zamestnávanie osôb mladších ako 15 rokov alebo osôb, ktoré nedokončili povinnú školskú dochádzku je neprípustné, rovnako ani vykonávanie nebezpečných prác osobami mladšími ako 18 rokov.

7. Zákaz diskriminácie
Rôznorodosť medzi zamestnancami spoločnosti OEM je považovaná za pozitívnu a nikto nesmie byť diskriminovaný na základe svojej rasy, farby pleti, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, rodinného stavu, tehotenstva, náboženského vyznania, politického presvedčenia, etnického alebo sociálneho pôvodu, sociálneho postavenia, veku, členstva v združení alebo z dôvodu invalidity. Sexuálne obťažovanie vo forme fyzického alebo psychického zneužívania je v spoločnosti OEM zakázané ako aj zastrašovanie či iné vyhrážanie.

8. Princíp predbežnej opatrnosti
Udržateľnosť je v spoločnosti OEM kľúčovým pojmom. Z tohto dôvodu, ak je to možné, spoločnosť OEM nevyužíva neobnoviteľné zdroje. Spoločnosť OEM sa totiž riadi princípom predbežnej opatrnosti vo vzťahu k ekologickým hrozbám, čo znamená, že dáva prednosť materiálom, ktoré sú udržateľné, obnoviteľné a šetrnejšie k životnému prostrediu pred tými, ktoré sú nebezpečné.

9. Záujmy spotrebiteľa
Pri rokovaniach so spotrebiteľmi spoločnosť OEM dodržuje pravidlá spravodlivého obchodu, trhu a reklamy. Spoločnosť OEM taktiež zaručuje, že poskytovaný tovar a služby spĺňajú všetky právne normy a na ne kladené požiadavky.

10. Ochrana hospodárskej súťaže
Spoločnosť OEM vykonáva všetky svoje podnikateľské aktivity v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi a zdržuje sa akýchkoľvek dohôd, ktoré by narušovali hospodársku súťaž.


Informácie 

 

Tu si môžete stiahnuť Kódex spoločnosti OEM Automatic s.r.o vo formáte pdf:

 

Ďalšie dokumenty vo formáte PDF na stiahnutie:

  • Ochrana životného prostredia vo spoločnosti

 

  • Ľudská práva vo spoločnosti               

 

  • Protikorupčná politika vo spoločnosti

 

  • Hospodárska súťaž